O programie
Opis projektu
Laboratoria IMIM PAN
 Zdjęcia panoramiczne
 Mikroskopia elektronowa
 Mikroskopia elektronowa preparatyka
 Dyfrakcja rentgenowska
 Mikroskopia konfokalna
Linki
Wykonawcy
Rezultaty
Forum
e-Learning
e-Biuletyn
Aktualności
Kontakt
Zaloguj się
Wykonawcy Projektu - Grupa Polska:
 
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
proszę czekać na pobranie panoramy

Alternative content

Get Adobe Flash player

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN zatrudnia 88 pracowników, w tym 40 pracowników naukowych: 8 profesorów i doktorów habilitowanych, 25 adiunktów i 5 asystentów (stan na marzec 2010). Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie metalurgii i inżynierii materiałowej. Priorytety badawcze: Priorytet I: Materiały i technologie przyjazne dla środowiskałowej. Priorytet II: Materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne Priorytet III: Materiały funkcjonalne Priorytet IV: Rozwijanie narzędzi badawczych i technik diagnostycznych

Prowadzona jest szeroka współpraca międzynarodowa z Francją, Austrią, Rosją, Węgrami, Ukrainą, Słowacją, Holandią, Hiszpanią, Kanadą

W instytucie istnieje Zespół Laboratoriów Badawczych. Laboratoria objęte akredytacją: LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW(Statyczne próby rozciągania i ściskania, pomiary twardości metali), LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (Analizy jakościowe i ilościowe pierwiastków w metalach, stopach i materiałach ceramicznych, identyfikacja faz, analiza gęstości dyslokacji, rozkładu i kształtu wydzieleń, badania struktury granic ziaren, określanie morfologii powierzchni, kształtu i wielkości wtrąceń obcych oraz analiza wad). LABORATORIUM DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ Jakościowe i ilościowe analizy składu fazowego, pomiary wielkości parametrów sieciowych krystalitów oraz naprężeń własnych, analiza tekstury. LABORATORIUM SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ Identyfikacja składników mikrostruktury w stali, staliwie oraz w metalach i stopach metali nieżelaznych. LABORATORIUM MIKROKALORYMETRII Pomiary własności fizykochemicznych, właściwości struktury, w szczególności pomiary zakresu temperatur, entalpii oraz kinetyki przemian fazowych LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ Ilościowa, chemiczna analiza materiałów metalicznych i ceramicznych. LABORATORIUM KONFOKALNEJ MIKROSKOPII LASEROWEJ analiza związków fluorescencyjnych

http://www.imim.pl

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii została ustanowiona w 1991 r. w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji, gdy zagrożone jest serce. Działalność naukowo-edukacyjną Fundacja realizuje we własnym Instytucie Protez Serca – ośrodku naukowym-badawczym i wdrożeniowym, w ramach, którego działają 4 pracownie: Sztucznego Serca, Biologicznej Zastawki Serca, Biocybernetyki oraz Bioinżynierii. Działalność naukowo-badawcza Fundacji ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej, inżynierii tkankowej, której założenia i plany badawcze są zdefiniowane w 3 poniższych programach badawczych wyznaczających kierunki i zadania badawcze do realizacji:

• Program „Polskie Sztuczne Serce” - badania nad opracowaniem konstrukcji, technologii wytwarzania i stosowaniem klinicznym protez serca oraz rozwojem metod wspomagania układu krążenia.

• Program „Roboty Medyczne i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii” – badania, projektowanie, konstrukcja robotów medycznych i zrobotyzowanych, mechatronicznych narzędzi dla małoinwazyjnej chirurgii, badania w dziedzinie biocybernetyki, opracowanie metod i stanowisk badawczych, testy urządzeń i materiałów medycznych, opracowanie systemu narzędzi wspomagających proces planowania operacji oraz treningu chirurgów.

• Program „Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca” - badania nad konstrukcją i technologią wytwarzania biologicznych protez zastawek serca i innych biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii tkankowej i hodowli komórkowej Fundacja zatrudnia 66 osób w tym 36 pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych (5 doktorów i 1 doktor habilitowany) – stan na 31.12.2009r..

Fundacja posiada status Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”.

http://www.frk.pl

F.R.K Intra-Cordis

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja komór wspomagania serca POLVAD – MEV oraz wytwarzanie jednostek napędowych – sterowników POLPDU. Spółka prowadzi działalności nieprzerwanie od roku 1998. Głównym odbiorcą wyrobów Spółki są jednostki kliniczne, które z coraz lepszymi wynikami stosują system mechanicznego wspomagania serca POLCAS . W roku 2009 Spółka przystąpiła jako współwykonawca – partner przemysłowy do projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego w ramach ERA-NET-MNT-15/2009

http://www.frk.pl

PLASTMED
 
O programieOpis projektuLinkiWykonawcyRezultatyForume-Learninge-BiuletynAktualnościKontakt
„Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat)”
 
Realizacja projektu została dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju